9.2.2010

Предимно на средства по структурните фондове разчита Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) за работата си по електронното управление през 2010 г. Вече е внесен проект по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) на стойност 20 млн. лева. Заделените от бюджета пари са едва 1,5 млн. – поради кризата ...

7.12.2009
Нова процедура по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) ще даде възможност за подобряване на системата за атестиране на държавните служители и заплащането според качеството на тяхната работа. Процедурата е за директно предоставяне на безвъзмездна помощ по подприоритет 2.1. на ОПАК „Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация” и е ...
21.10.2009
На своето шесто официално заседание Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) одобри вчера три нови процедури, които Управляващият орган ще открие до края на годината. Едната от тях се отнася до развитието на електронното управление и е формулирана като подприоритет 3.1 „Подобряване на обслужването за гражданите и ...
20.7.2009
Въвеждане на единна информационна система за процедурите по признаване на дипломи за завършено висше образование и професионални квалификации обявиха от Националния център за информация и документация (НАЦИД). Целта на проекта, според Ваня Грашкина, изпълнителен директор на центъра, е да се подобри организацията и да се ускорят работните процеси, дейностите и ...
24.6.2009
Създаване на интегрирана информационна система, в която всеки магистрат ще има електронно досие, е заложено в проект по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК) на Висшия съдебен съвет (ВСС). В нея ще бъдат отбелязвани всички атестации, повишения, както и евентуалните дисциплинарни и наказателни производства срещу всеки магистрат. “Това ще позволи по-голяма ...
19.6.2009
Представители на общинските администрации получиха 77 сертификата в рамките на обучение, организирано от Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС) за работа с пространствени данни. Обучението е финансирано от Европейския социален фонд по Оперативна програма ”Административен капацитет” (ОПАК) по проект „Създаване на организационни и технологични предпоставки за оперативно съвместяване ...
25.5.2009
Aнализ на действащата нормативна уредба и на специфичните нужди и изисквания на съдебната система във връзка с прилагането на електронния документ и електронния подпис в нейната дейност бе направен по време на кръгла маса с представители на Висшия съдебен съвет. Дебатът бе по проект „Обновени информационни системи за по-добро обслужване. ...
13.5.2009

Над 100-годишната история на Xerox е пълна с примери за фундаментални технологични открития и тяхното успешно приложение, помагайки на милиони хора по света днес да вършат своята работа по-бързо и ефективно.

Разбира се, най-значимото откритие, което променя хода на историята и развитието на компанията, си остава ксерографията, която ...